מדיניות פרטיות

דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות משתמשים באתר (להלן: "ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים") אותו מנהלת ומפעילה החברה בכתובת www.diplomat-culinary.co.il (להלן: "האתר").

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באתר.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מסר וימסור לחברה, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לשם מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1. יצירת קשר בעניין מידע
כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימושו ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: osnat.b@diplomat-global.com

2. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש
מידע שהמשתמש מוסר לחברה בין היתר במילוי פרטים באתר.

3. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן:
זיהוי, פרטי התקשרות: שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל) וכל מידע נוסף שהמשתמש ימסור לחברה.

4. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")
החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
4.1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;
4.2. לשם שיווק, פרסום, קידום מכירות;
4.3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
4.4. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
4.5. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
4.6. לשם ניתוח, ומחקר סטטיסטי;
4.7. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
4.8. לצורך משלוח של פניות בדיוור ישיר לרבות אך לא רק דברי פרסומת, מידע על מוצרים, הטבות ועוד.
4.9. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
4.10. לשם אכיפה של הוראות מדיניות פרטיות זו;
4.11. לשם עמידה בהוראות כל דין.

5. העברה של המידע
5.1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
5.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
5.3. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
5.3.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
5.3.2. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
5.3.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
5.3.4. במקרה של רה ארגון של החברה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
5.3.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
5.3.6. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

6. אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין אבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.

7. הגבלת אחריות
החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, שמירת המידע, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר.

8. תקופת החזקה של המידע
החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9. זכות עיון ותיקון המידע
ככל שהמשתמש מעוניין וזכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע כאמור בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, באפשרות המשתמש לעשות כן באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 1 למדיניות הגנת פרטיות זו.

10. הדין החל וסמכות השיפוט
10.1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
10.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

11. שונות
11.1. החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת. אנא בחן את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.
11.2. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

 

מעודכן ליום 23/08/20

מרכז שירות לקוחות והזמנות 1-800-23-60-60