תנאי שימוש

ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אתר דיפלומט קולינרי המופעל על ידי דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (להלן: "דיפלומט").

ההוראות שלהלן יחולו על שימוש המשתמש באתר (כהגדרתו להלן) ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין דיפלומט. בטרם תעשה שימוש באתר, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

1. מבוא
1.1. "האתר" - לעניין תנאי שימוש אלו הינו אתר האינטרנט של דיפלומט שכתובתו
www.diplomat-culinary.co.il ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר דיפלומט ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר דיפלומט (לעיל ולהלן: "האתר").
1.2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים").
1.3. בתנאי שימוש אלה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה" או "המשתמש".
1.4. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
1.5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
1.6. עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר.
1.7. כל שימוש באתר יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
1.8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של דיפלומט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
1.9. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.

2. השימוש באתר
2.1. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
2.2. דיפלומט רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
2.3. דיפלומט משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של באתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי דיפלומט, פעילות האתר עשוי להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת דיפלומט או שלא מרצונה.
2.4. אם אתה משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), אתה מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית אותה אתה מייצג.
2.5. השימוש באתר הינו למטרת שימוש עסקי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של דיפלומט.
2.6. דיפלומט רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ו/או להפסיק את פעולתו והכל מבלי ליתן הודעה על כך.
2.7. דיפלומט אינה מתחייבת כי כל קישור שימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור שבאתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות דיפלומט ושדיפלומט אינה אחראית לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
2.8. דיפלומט עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהא נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות אך לא רק טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב.
2.9. לפיכך, כל שימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת שימוש ו/או חוות דעת ו/או יעוץ משפטי.

3. האתר
3.1. האתר משמש כפלטפורמה לחשיפת מגוון המוצרים שמוכרת דיפלומט (להלן: "המוצרים") ובין היתר מאפשר לדיפלומט לעדכן את משתמשי האתר לגבי מבצעים או אירועים עסקיים שהיא מקיימת. בנוסף, דיפלומט תשתמש באתר לחשיפת המשתמשים למגוון מתכונים שניתן להכין עם חומרי הגלם אותם היא משווקת, כתבות ואזכורי מדיה הרלוונטיים למותגים ו/או המוצרים אותם היא משווקת.
3.2. אין בבעלות דיפלומט ו- דיפלומט אינה מייצרת בעצמה את המוצרים אשר יוצגו באתר (להלן: "המוצרים"). המוצרים הינם בבעלות ובשליטה של צדדים שלישיים (להלן: "ספקים"), וניתן להזמינם באמצעות פניה לדיפלומט והתקשרות עמה.
3.3. לדיפלומט אין כל שליטה על התוכן המוצג באתרי האינטרנט של הספקים. כל קשר של המשתמש עם מי מהספקים הינו באחריות המשתמש בלבד, ולדיפלומט לא תהיה כל אחריות לכל התקשרות בין המשתמשים לספקים.
3.4. דיפלומט מארחת תוכן הכולל בין היתר תמונות, שמות ו/או כל מידע אחר הקשור למוצרים ו/או לספקים, העומד לרשותה או הושג מהספקים (להלן: "התוכן"). דיפלומט אינה בשום דרך אחראית או אחראית לדיוק, לאיכות, לשלמות, לאמינות, לעיתוי או לאמינות של התוכן, ודיפלומט אינה משפיעה על התוכן. דיפלומט אינה מתחייבת לתוכן, או שהמוצר יהיה זמין לרכישה.
3.5. השימוש באתר מיועד לצרכים עסקיים, דהיינו לצורך להסתכל בקטלוג ומגוון המוצרים שמשווקת דיפלומט וכן קבלת תכנים של מתכונים, עדכונים וחדשות בתחום הקולינריה.
3.6. חל איסור מפורש לבצע ו/או לנקוט בכל פעולה מסחרית ו/או פעולה שיש בה כדי לזכות ביתרון מסחרי כלשהו. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה, הגורמת לאתר ולבעליו נזקים כלכליים ותגרור נקיטה בצעדים משפטיים.
3.7. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבציי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
3.8. דיפלומט רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

4. אחריות
4.1. למרות שדיפלומט נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מדויק ועדכני, אין דיפלומט מציגה מצגים או מעניקה כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצג באתר וכל שימוש בו ייעשה באחריותו ועל-פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד.
4.2. השימוש באתר ובתכני האתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את דיפלומט מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.
4.3. דיפלומט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם פגם ו/או אי התאמה ו/או שימוש במוצרים או כל חלק מהם.
4.4. דיפלומט ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק - נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי הקשורים במישרין או בעקיפין, לאתר לתוכן; למכשיר הנייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, מווירוסים, באגים, התערבות מכוונת, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות האתר או ברשת או כל כשל טכני או אחר או לחלופין הנובעים משימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
4.5. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את דיפלומט. מובהר, כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
4.6. דיפלומט איננה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, דיפלומט רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
4.7. בכפוף לכל דין, דיפלומט לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ובין היתר, טלפון, ח.פ / מספר עוסק מורשה, שם העסק, סוג העסק וכו', יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו דיפלומט ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4.8. דיפלומט איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי דיפלומט, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל דיפלומט או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. דיפלומט ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.
4.9. בכל מקרה, דיפלומט לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של המשתמש ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים המופיעים באתר, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בגין נזקים הידועים או שאינם ידועים, בקשר עם האמור.
4.10. דיפלומט עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר דיפלומט לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.

5. משלוח ניוזלטר
5.1. דיפלומט מציעה למשתמשים לקבל ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור ישירות למשתמשים (להלן: "ניוזלטר").
5.2. הרשמה לשירות הניוזלטר, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש מסכים לקבל את הניוזלטר בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (להלן: "החוק") (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר או SMS).
5.3. תוכן ומטרת הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת. יובהר, כי הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

6. קניין רוחני
6.1. האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, השיטות, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים לדיפלומט בלבד ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם ו/או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
6.2. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של דיפלומט.
6.3. אין לעשות שימוש בלוגו של דיפלומט, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של דיפלומט ללא אישור מראש ובכתב מדיפלומט.
6.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של דיפלומט מראש ובכתב.
6.5. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י דיפלומט, בבסיס הנתונים של דיפלומט, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי דיפלומט בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
6.6. שמה של דיפלומט וסימני המסחר של דיפלומט (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של דיפלומט בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של דיפלומט.
6.7. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דיפלומט או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של דיפלומט או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תנאי שימוש אלה בלבד.
6.8. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

7. פיצוי ושיפוי
המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את דיפלומט, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

8. הפרת תנאי השימוש
8.1. הייתה לדיפלומט סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, דיפלומט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לדיפלומט על פי דין:
8.1.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
8.1.2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

9. שונות
9.1. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או האתר ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: osnat.b@diplomat-global.com.
9.2. רישומי המחשב של דיפלומט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. סמכות שיפוט
10.1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.
10.2. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לפי תקנון זה לאחר. דיפלומט תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.


עודכן לאחרונה ביום: 30.8.2020

מרכז שירות לקוחות והזמנות 1-800-23-60-60